Anexo I - Xestión do currículo LOMLOE (introducir e editar áreas e/ou ámbitos)

Para acceder á xestión do currículum de cada etapa (introducir ámbitos en primaria, ou as materias da ESO, Bacharelato, EBI e ESA de Adultos) que emprega prográmame, deberás ter un acceso autorizado (contacta con info@recursoseducativos.net para máis información), e acceder á aplicación de xestión na parte inferior dereita da pantalla principal. Lembra que podes deixar as túas dúbidas e comentarios no foro para colaboradores, dispoñible na web.


Accederás a unha nova ventá na que poderás navegar entre as diferentes áreas rexistradas na aplicación, para introducir criterios, obxectivos e contidos, así como para modificar ou eliminar algún deles.


O entorno de traballo:

Estas son as caixas para engadir os contidos, bloques, criterios e contidos para a área/materia, nos diferentes niveis, do apartado xestión do currículum:

Poderás desplegar ou contraer cada un dos apartados premendo no signo + de cada un.


Poderás escoller a materia/area, no menú superior (só verás aquelas ás que teñas acceso).

Para  editar calquera dos elementos introducidos debes premer o botón correspondente.

Na parte superior aparecerán os obxectivos da área que sexan introducidos no menú correspondente.Debaixo aparecerán os criterios e contidos introducidos, ordenados por nivel e bloque.
Como editar/borrar algún dos elementos introducidos:

Premendo no botón editar poderás modificar calquera dos elementos introducidos, por exemplo escoller o bloque no que se atopa.


Se no campo código (ou onde se sinale en cada caso) se escribe a palabra  ?borrar?, e se gardan os cambios será eliminado.


Para editar algún dos bloques creados, deberás empregar o menú superior (a caixa onde se engadiron)

 

A estratexia de traballo:

Deberás localizar no currículum os seguintes elementos:


No caso dos contidos deberás enumeralos correlativamente en cada bloque, para poder introducir ese valor no campo correspondente. Cada novo bloque comezará de novo en 1.

Unha vez localizados os diferentes elementos deberás crear nos apartados correspondentes (sinalados ó comezo), os seguintes elementos:

  • 1º - Engadir os obxectivos da área/materia (non se precisará indicar o nivel)
  • 2º - Crear os bloques de contido para cada nivel da área/materia.
  • 3º.- Engadir os criterios de avaliación para cada nivel da área/materia. Irán almacenándose no apartado -Bloque 0-.
  • 4º.- Editar cada criterio engadido (presente no - Bloque 0 -, para escoller o seu bloque no despregable. Gardar os cambios para que se coloque no bloque correspondente.
  • 5º.- Engadir os contidos para cada nivel da área/materia, usando a numeración creada para os mesmos. Lembra comezar de novo en 1 con cada novo bloque.
  • 6 º.- Editar cada contido engadido (presente no - Bloque 0 -, para escoller o seu bloque no despregable. Gardar os cambios para que se coloque no bloque correspondente.
  • 7º .- Repetir os pasos 3º a 6º para os restante niveis da área/materia.


Os elementos introducidos (contidos e criterios), que non teñan aínda un bloque asignado aparecerán no - bloque 0  Sen asignar-. Lembra que debes asignar sempre os contidos e criterios ó bloque se lle corresponde.

 


Criterios con número asociado no planing (opcional)

?Cando edites un criterio verás aparecer un campo chamado -número asociado-.  A finalidade desde número e poder usar modo planing, no apartado de xestión de tipos, así como marcar un mesmo criterio para diferentes niveis nas UD-UDIS.

A idea e -asociar- cada criterio co seu correspondente, nos diferentes niveis. Deberás crear unha táboa, onde ordenes os criterios de cada área, organizándoos en filas enumeradas. Eses números serán os -asociados-. .Deberás incluír ese número no campo -asociado- de cada criterio